Project Description

اجرای پروژه ساخت درزهای انبساط پل های سواره رو شیراز

کارفرمای : معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز

مشاور : شرکت زیر ساخت گسترقائم

بهار 92 تا الان

محل پروژه : پلهای سواره روسطح شهرشیراز