شرکت بین المللی ساتراپ دژکار

شرکت ساتراپ دژکارکلأ متعلق به سهامداران بخش خصوصی می باشد که طبق آیین نامه تشخیص صلاحیت، دارای رتبه سه راهسازی، رتبه پنج ابنیه، رتبه پنچ تاسیسات می باشد.

تخصص این شرکت در رشته های ذیل می باشد: