Project Description

 اجرای پروژه بهسازی و روکش آسفالت پلهای سواره رو بتنی 

کارفرمای اصلی : معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

کارفرما : شرکت یادمان سازه

مشاور : شرکت ساتروپات پل

پاییز 93 تا پاییز 94

محل پروژه : پل سید خندان – تهران